Interreg

Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007 - 2013

DEVELOPMENT OF INNAVATIVE BUSINESS MODELS FOR ENSURING COMPETITIVENESS

INNOVATIIVISTEN LIIKETOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN KILPAILUKYVYN VARMISTAMISEKSI
Koneteknologiakeskus Turku Oy oli mukana kehittämässä Tallinnan alueen ja koko Viron tieteellis-teknistä osaamista ja mainetta. Projektilla pyrittiin parantamaan alueen kilpailukykyä innovatiivisten liiketoimintamallien avulla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Koneteknologiakeskuksen tehtävänä oli vastata hankekokonaisuudesta, jolla parannetaan yritystoiminnan laatua ja laatuosaamista.

Kilpailukykyisen ja laadukkaan toiminnan edellytyksenä on laadukas mittaus. Mittaaminen pitää nähdä tuotantoprosessin ja koko arvoketjun ohjauksena, jonka avulla pystytään tehostamaan toimintaa. Koneteknologiakeskus Turku Oy:n konkreettisia toimenpiteitä hankkeessa oli MITTAUSKESKUKSEN perustaminen Turkuun ja siinä kehittyvän tietotaidon jakaminen projektiin osallistuvien tahojen kanssa. Hankkeen aikana rakennettiin Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tiloihin korkealuokkainen konepajamittausten kalibrointi- ja mittauslaboratorio yhteistyössä Mittaustekniikan keskuksen (MIKES) asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen toimintasuunnitelma:

Syksy 2010

Markkinatutkimus Varsinais-SuomessaInvestointilaskelmat ja -suunnitelmatTilojen ja olosuhdejärjestelmien testausOsaamistarvekartoitus

Kevät 2011

MittalaitehankinnatHenkilöstön koulutusToimintaprosessien kehittäminen ja kuvausMahdolliset lisäinvestointisuunnitelmatKalibrointi- ja mittauspalveluiden tuotteistaminen

Syksy 2011

Henkilöstön koulutusMenetelmien validoinnitPerusmittausten ja –kalibrointien testausKalibrointi- ja mittauspalveluiden markkinointi

Kevät 2012

Myynti ja palvelusopimuksetMittaus- ja kalibrointitoiminnan akkreditointiKonseptin siirtäminen Viron toimijoille

Syksy 2012

Viron toimijoiden konsultointiTurun toiminnan vakiinnuttaminen

Kevät 2013

Hankkeen loppuun saattaminen

MeriICT

MeriICT hankkeessa valmisteltiin yhdessä meriteollisuuden ja ICT-alan yritysten ja korkeakoulujen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät nykyisten liiketoimintaprosessien rinnalle syntyviä uusia arvoketjuja, ICT-sovellusten hyödyntämistä meriteollisuudessa, sekä kansainvälisten innovatioverkostojen ja kumppanuuksien rakentamista.

Osaamisen ennakointi meriteollisuudessa

Osaamisen ennakointiprojekti pohjautui Meriteollisuusyhdistyksen tekemään osaamisstrategiaan ja oli Opetushallituksen osittain rahoittama projekti (ESR). Projektin kautta pyrittiin tuottamaan näkemyksiä tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista työelämän työtehtävissä, -menetelmissä ja -olosuhteissa. Projektin tavoitteena oli myös edistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen tuloksena julkaistiin kirjallinen raportti ja analyysi meriteollisuuden osaamisen ennakoinnin kehittämisen tueksi.Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä www.osaameri.fi

ForMeri

Kolmevuotinen ylimaakunnallinen ForMeri-projekti (1.2.2008 - 31.12.2010) toteutettiin viiden osatoteuttajan yhteishankkeena. Koneteknologiakeskus Turku Oy toimii projektin hallinnoijana sekä oman osahankkeen toteuttajana. Projektia rahoittavat EAKR, kunnat sekä yritykset. Projektin päämääränä oli parantaa suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä kehittynein materiaali- ja valmistustekniikan keinoin sekä varmistaa osaavan työvoiman saatavuus muuttuvassa kilpailutilanteessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin materiaalin tehokkaaseen käyttöön ja energiatehokkuuteen sekä ympäristövaikutuksiin.ForMeri-esite (pdf)

Innoke

Tykes Taitopankki -hankkeen jatkumona syntyi Innoke, jonka perusideana oli kehittää projektissa mukana olevien yritysten omia kehittämistarpeita. Mukana oli kolme yritystä, joiden omien tarpeiden pohjalta lähdettiin kokoamaan sopivaa kehittämispakettia. Yritysten esimiehiä motivoitiin lisäksi hankkeessa järjestettettyjen työseminaarien kautta. Rahoitus hankkeelle myönnettiin Tekesin Työelämän kehittämisohjelma Tykesin kautta. Hanke toteutettiin ajalla 1.2.2009-30.9.2010.

Panoste-projekti

Panoste-projektin keskeinen sisältö oli tehdä soveltavaa tutkimustyötä yrityksille koneistettavien aihioiden panostuksessa. Hankeen aikana selvitettiin miten modulaarinen automatisoitu kiinnityskonsepti sopii joustavaan tuotantoon.

TeKe-projekti

Teknologiateollisuuden kehittämisohjelma 2005 - 2007, jota Koneteknologiakeskus koordinoi.

KoMePa-projekti

Kone- ja metallialan yrityksille tarjottavat palvelut, joita Koneteknologiakeskus koordinoi.

Selvitys hitsausteknologian kehittämistarpeista Lounais-Suomessa

Taitopankki - hiljaisen tiedon kerääminen yritysten käyttöön

 


Copyrights 2024 © Koneteknologiakeskus Turku Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi